Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σλολή Κρήτης Ανακοίνωθεν - Ψήφισμα